Minimální preventivní program

 

Obecný úvod s charakteristikou školy a analýzou současného stavu z hlediska výskytu sociálně patologických stavů.

 

 

Gymnázium Václava Beneše Třebízského v Slaném je škola s nižším i vyšším gymnáziem, kterou navštěvuje 432 žáků k 3.10.2009, z toho 185 hochů a 247 dívek.. Škola je vzdálená půl hodiny cesty autobusem od hlavního města ČR, proto se nelze domnívat, že krizové jevy vyskytující se v Praze se nedostaly do Slaného. Přes tyto skutečnosti v minulém školním roce žádné konkrétní případy užívání drog nebyly řešeny. Rasové jevy  a napadání lidí odlišné barvy pleti, odlišných názorů a národností rovněž nebyly řešeny. Ve škole jsou v septimě zrakově postižený student a v 3A nevidomá studentka. Ani v jedné třídě nebyla zaznamenána jakákoliv vystoupení proti nim. Ostatní se s nimi sžili a pomáhají jim.  

 

 

Garanty programu jsou:

Mgr.    Hana Knížková                     - hlavní garant  

                                                           - školní metodik prevence

- tel.: 312 52 22 64   linka 29  

RNDr. Milan Dundr,Csc.                 - specialista na drogy

Mgr.    Poštová Marcela                  - výchovný poradce, krizové jevy, rasismus

Mgr.    Štěpánka Hejmová              - krizové jevy, rasismus

Mgr.    Ivana Rosolová                     - peer program

 

 

Gymnázium spolupracuje s následujícími jednotlivými odborníky a organizacemi:

 

   

 

Propagace programu:

 

·        Nástěnka PEER.

·        Ústní kontakty vycházející z vyučování i konkrétních situací (všichni pedagogové)

·        Ústní kontakty vyučujících se studenty v rámci daných aktivit (všichni pedagogové)

·        Schránka na dotazy

·        Peer program realizovaný v jednotlivých třídách (hlavně nižší gymnázium)

·        Ústní kontakty studentské rady s ředitelem školy a výchovným poradcem.

 

 

 

Aktivity v oblasti sociálně patologických jevů.

·        Stávající vyškolení žáci(studenti a studentky kvinty, sexty a třetích ročníků) budou pomáhat v PEER programu během celého školního roku.

·        Prohloubení poznání o lidech jiných názorů a národností                          

·        Den jazyků organizují vyučující cizích jazyků (propagační nástěnky, přihlášení se do Evropského dne jazyků

·        Jazyková výměna s gymnáziem Pegnitz SRN

·        Naši studenti pojedou na jazykovou výměnu do Nového Sadu

·        V rámci jazykové výměny s gymnáziem Pegnitz se uskuteční týdenní vyučování v německém jazyce rodilou mluvčí Anne Spiroch.

·        Sportovní výměna proběhne s gymnáziem Pegnitz SRN

·        Pro volný čas studentů jsou organizovány tělovýchovné a jiné aktivity v podobě kroužků a nepovinných předmětů (září 2009 - červen 2010; kroužky: gymnastika, sportovní hry, florbal, řízení motorových vozidel; nepovinné předměty: angličtina FC, srbochorvatština, latina, výtvarná výchova, výpočetní technika).

·        Studentská rada připravuje Majáles a divadelní představení akademii.

·        Podle nabídky pražských divadel se uskuteční návštěva několika divadelních představení.

·        Podle nabídky kina ve Slaném se rovněž uskuteční návštěva dvou až tří představení .

·        Ve třídě septima  a 3.A pod vedením třídní učitelky pomáhají zrakově postiženým studentům.

·        Připomínka holocaustu každým rokem.

·        V aule se během školního roku uskuteční několik besed k význačným událostem a několik odborných přednášek z různých oborů.

 

 

 

Cíle prevence na škole.

 

A)Minimalizovat užívání drog studenty, vysvětlovat rizika užívání drog, nabídnout lepší.

            Varianty využití volného času.

            Vysvětlování v hodinách ZSV/OBN, CHE, BIO, DĚJ a v ostatních předmětech ve vhodné chvíli, TH.

 

Snaha o zapojení rodičů do aktivní účasti průběžným seznamováním SRPDŠ (výbor), třídních kolektivů rodičů na třídních schůzkách, individuálně s danou problematikou a jejím řešením. Rodiče studentů 1. ročníku vyššího gymnázia budou informováni konkrétním nebezpečí některých drog.

 

            Varianty využívání volného času:

 

nepovinné předměty            (vyučující)

kroužky                                   (vyučující)

sport. a ostatní soutěže       (vyuč. TEV)

divadelní představení           (Mgr.Novák,   Mgr. Dosoudilová)

kino                                        (Mgr.Novák)

vlastní aktivita stud.              (studentská rada, Mgr. Dosoudilová ,Mgr. Hořejší)

projektová výuka                  (vyučující, stud.rada)

 

 

B)Odstranit známky šikanování ve škole, zlepšovat vztahy mezi studenty, navodit vzájemnou úctu.

 

Vysvětlování v třídnických hodinách, ZSV, diskusní kluby. Podporovat ohleduplné vztahy mezi studenty, zvlášť těmi s různými odlišnostmi (jiné národnosti, zrakově postižený).

 

 

C)Minimalizovat projevy rasismu, soužití s lidmi odlišné barvy pleti a odlišného myšlení.

 

Snahu o minimalizaci těchto projevů podpořit především jazykovými a sportovními výměnami se spřátelenými školami v SRN, Srbsku a Francii.

Letos studují v partnerském gymnáziu v Pegnitz dva studenti

Jazyková výměna se SRN                        

Vyučování rodilým mluvčím v NEJ.

Sportovní výměna SRN                            

Jazyková výměna Srbsko                         

Studenty zainteresovat pomoci zrakově postiženým žákům.

 

 

D) Budovat prostředí zdravého soutěžení a vzájemné úcty.

 

Podporovat zdravé soutěžení - pracovat s talenty následujícími formami:

 

a)Obsahově zajímavé, podnětné vyučování - psychohygienicky přizpůsobit pro všechny studenty.Informační zdroje zpřístupnit všem studentům. (Internet, sbírky, knihovna)

 

b) Vyhledávat studenty se zájmem o dané obory. (Všímat si studentů při výuce, získávat informace od rodičů, předávat si informace v pedagogickém sboru, spolupráce s DDM, hudební školou, pomoc nově nastoupivším pedagogům)

 

c) Studentům se zájmem zpřístupnit další zdroje poznání a informací.(Poskytovat materiály ke studiu- učebnice, časopisy, doporučovat literaturu, Internet, knihovny všech typů). Zpřístupnit laboratoře a vybavení, spolupracovat se studentskou radou samostatné konzultace s vyučujícími, vhodně je zařadit do volitelných předmětů, nabízet speciální kurzy, seminární práce, studijní pobyty v cizích zemích- Pegnitz SRN, vycházet vstříc studentům studujícím v cizině, umožnit přerušení studia či složení rozdílové zkoušky. Ve školním roce 2009/2010 připravit na studium v SRN gymnázium Pegnitz 2 -3 studenty

 

d) Umožnit studentům se zájmem o daný obor soutěžit a porovnávat svoje znalosti a dovednosti se studenty jiných škol.

 

e) Sledovat další výsledky a uplatnění studentů po absolvování gymnázia.

 

 

 

Obsah prevence s konkretizací úkolů

 

A ) Profesionální orientace                                                                                    Mgr. Novák,

                        (průběžně)                                                                                        Tř. učitelé

 

B ) Občansko právní výchova a estetická výchova (ZSV, VV)                           Mgr.Hejmová

                        ( podle tem. čas. plánů a průběžně)                                              Mgr.Novák,Mgr.Hořejší

 

C ) Odborné znalosti týkající se drog s poukázáním na účinky                          vyučující

na organismus a rizika pro člověka (BIO, CHE).                                    BIO,CHE

Poukázání na literaturu a historii faktů připomenou vyučující ČJL a DĚJ

DĚJ,ČJL

(podle časových tematických plánů a při vhodné příležitosti)

 

D ) Společenské důsledky jevů (DĚJ, ZSV)                                                        vyučující

                        (průběžně)                                                                                       ZSV,DĚJ

 

E ) Minimalizovat projevy rasismu, negativní projevy k odlišné                         vyuč.jazyků

barvě pleti myšlení.

                        ( jazykové výměny, besedy s příslušníky jiných národů-

                        říjen, listopad, březen, duben, besedy podle nabídky)

 

F ) Podpora aktivit pro volný čas

                        ( tělovýchovné soutěže, majáles, divadelní představení,

                        kroužky, nepovinné předměty)                                                      ped. sbor

                        průběžně

 

G ) Podpora aktivit studentů mimo školu, vysvětlovat rodičům                         třídní uč.

na rodičovském sdružení jejich význam.                                       ped.sbor

                        (listopad, duben, podle potřeby)                 

 

H ) Propagace zdravého životního stylu OBN,BIO,TEV                                     vyučující

                                                                                                                                  OBN,BIO,TEV

 

I ) Vyhledávat talenty a studenty se zájmem o daný obor                                   všichni vyučující

 

 

 

Metody využívané při realizaci prevence.

    

 

Návrh rozpočtu, finanční rozvaha.

 Výdaje na školení aktivistů Peer programu v letošním školním roce nebudou, neboť jsou vyškoleni studenti nematuritních ročníků, z nichž většina bude moci pracovat i v příštím  školním roce.

 

 

Efektivita programu bude zjišťována:

 

a)        Ústními pohovory se studenty- individuálně a v  rámci TH.

b)        Pohovory s rodiči.

c)         Dotazníkovou krabicí PEER (anonymně)

d)        Dotazníkovou formou -studentská rada (anonymně)

e)        Diskusí při vyučování ZSV

f)          Dotazníkovou formou - anonymní při vyučování ZSV

   

 

Soubor pravidel k řešení přestupků.

 

Pravidla k řešení přestupků obsahuje školní řád vytvořený po dohodě se SRPDŠ a se zapracovanými návrhy Studentské rady.  

Seznam základních zákonů a metodických listů v oblasti prevence, seznam literatury dostupné na škole, seznam zařízení okresu zabývajících se prevencí a jejich adresář.  

Metodický pokyn MŠMT k prevenci socialně patologických jevů u dětí a mládeže č. j.

14 514/2000- 51  

Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování č. j. 28 275/2000-22

 

   

Zařízení okresu:

 

Centrum drogové prevence a krizové pomoci, Kročehlavská 49, 272 00 Kladno  

Šance - resocializační institut OS, Ctiborova 3091, 272 00 Kladno  

Policie ČR, Netovická 376,274 O1 Slaný, tel.:312522363  

Městská policie, Masarykovo nám. 3, 274 01 Slaný, tel.: 312522663  

Středisko výchovné péče - DDÚ Dobřichovice, Tomanova , tel.: 312520569  

Nemocnice, Politických vězňů 576, 274 01 Slaný, tel.:312575111  

Pedagogicko-psychologická poradna, C. Boudy 2953, 272 00 Kladno.: 312660436